W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać informacje na temat ochrony Twoich danych osobowych:

Piotr Markowski, właściciel firmy EELBO Piotr Markowski, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas składania zapytań ofertowych, realizacji prac projektowych i nadzorów oraz korespondencji z Państwem („ Dane osobowe”), w szczególności:

- firma reprezentowanego podmiotu, imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu,


- w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego oraz w szczególnych przypadkach prywatny numer telefonu lub adres prywatny jeśli ten wynikał z przekazanych nam danych jak np. dane KRS lub wpisów do ewidencji gospodarczej oraz dane osobowe wszystkich Państwa pracowników


Gromadzimy Państwa Dane osobowe w celu realizacji powierzonych nam zadań w tym ofertowania, bieżącej korespondencji, wykonywania projektów, opinii i nadzorów zgodnie z profilem prowadzonej działalności gospodarczej.
Informuję że w ramach prowadzonych działań możemy każdorazowo przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim, dla następujących celów:

1. firmom spedycyjnym, kurierom, gońcom z którymi nasza firma współpracuje, w celu realizacji dostawy dokumentacji i innych jej elementów.

2. podmiotom, z którymi nasza firma ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączących nas zleceń i umów o prace projektowe wraz z możliwym przekazaniem wszystkich danych teleadresowych czy korespondencji i notatek dla potrzeb współpracującej z nami kancelarii adwokackiej w przypadku prowadzenia przez nią spraw związanych z łączącymi nas umowami

3. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem w ramach obowiązków osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie

4. przekazywania kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu polecenia Państwa jako potencjalnych wykonawców usług zależnie od Państwa umiejętności i kompetencji o ile działania takie nie zostały przez Was zastrzeżone

5. Państwa adresy mailowe mogą być przekazywane osobą trzecim w ramach korespondencji seryjnej, grupowych odpowiedzi na maile, przekazywania maili do kolejnych osób gdzie każdorazowo istnieje możliwość odczytu wszystkich adresatów tych wiadomości


Firma EELBO Piotr Markowski zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez nieokreślony czas jednak nie krócej niż do czasu zakończenia umów dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa czy naszych.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

W przypadku chęci doszczegółowienia zakresu i formy przechowywanych danych osobowych oraz ograniczenia ich wykorzystania proszę o kontakt mailowy i doprecyzowanie Państwa pytań i wymagań.


Piotr Markowski, tel. 602-337-640